Projekt społeczny - wspierający bezpieczeństwo najmłodszych dzieci w ruchu drogowym

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ

GRAMY W ZNAKI

ETAP I „PRZEDSZKOLAKI GRAJĄ W ZNAKI”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja społeczna Gramy w znaki, zwana dalej „Gramy w znaki” lub „Akcją”.
 2. Pomysłodawcą i Organizatorem Głównym Gramy w znaki jest Pro Biznes Idea IMM Michał Krawiec z siedzibą we Wrocławiu ul. Gen. Stanisława Maczka 25/9, zwany dalej „Organizatorem”.

CEL I ZAŁOŻENIA AKCJI

 1. Gramy w znaki to akcja społeczna mająca na celu objęcie dzieci bezpłatnym programem edukacyjnym w zakresie komunikacji drogowej i pieszej.
 2. Akcja zostanie podzielona na etapy. Pierwszy etap to „Przedszkolaki grają w znaki”.
 3. Szczegółowe informacje na temat Akcji dostępne są pod adresem www.gramywznaki.pl

PRZEDMIOT AKCJI

Przedmiotem akcji jest gra planszowa autorskiego projektu Organizatora Akcji, zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce.

UCZESTNICY AKCJI

W akcji mogą wziąć udział wszystkie przedszkola publiczne i prywatne znajdujące się na terenie Wrocławia.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Podmioty chcące wziąć udział w Przedszkolaki grają w znaki winny zgłosić swój udział telefonicznie, drogą elektroniczną, listowną bądź przez podpisanie oświadczenia bezpośrednio z Organizatorem.
 3. Zgłoszenia należy kierować:
 4. a. drogą elektroniczną na adres gramywznaki@gmail.com      lub
 5. b. pod numerem telefonu 882 066 600      lub
 6. c. listem na adres siedziby Organizatora lub
 7. d. podpisanie oświadczenia w siedzibie Organizatora /siedzibie Uczestnika.
 8. Przy zgłoszeniu należy podać liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.
 9. O przyjęciu do udziału w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wydzielenia limitu przyjęć.

SPONSORZY

 1. Akcja zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu Sponsorów poprzez przekazanie funduszy na wybrany pakiet sponsorski.
 2. Sponsorem może zostać jedynie podmiot zaproszony przez Organizatora do udziału w Akcji.
 3. Organizator określa pakiety sponsorskie pod adresem: gramywznaki.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie materiały związane z Akcją należą wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot gospodarczy na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst 3 jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem akcji.
 4. Administratorem danych pochodzących ze zgłoszenia jest Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie akcji. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
 6. Regulamin akcji jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 7. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu akcji rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji, bez podania przyczyn.
 9. Każdy Uczestnik wraz z przystąpieniem do Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. W przypadku pytań Organizator prosi o kontakt:
 12. pod numerem telefonu
 13. drogą elektroniczną